لياپوش هاي سريSA– 2500                       برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، پوششهاي هواخشك جهت اعمال برروي سطوح  ABSمي باشند.

موارد استفاده
با اعمـال ايـن سـري محصـولات به روش پـاشش بـر روي سطـوحABS  مـي تـوان فـام هـاي (پـوشش دار) گـونا گـون مـات و بـراق تهيه نمود.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
شيدسنجي : برروي شيشه فلوت بوسله فيلم اپليكاتور 50 ميكرون فيلم تهيه شده درمقايسه مرجع شيدسنجي مي گردد.اسپري برروي زيره ABSو مقايسه شيد با نمونه مرجع.

اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه و تركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به
رقيق نمودن آنها با تينر نمي باشد  و صرفا درصورت نياز مي توان ازحلالMEK استفاده نمود.
 

شرايط نگهداري 
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 

ايمني صنعتي  
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند ، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
از تماس مستقيم باپوست بدن و چشم جلوگيري به عمل آيد.

 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.