لياپيست هاي سريLE-600                    برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
ايـن محصـولات، خميـررنگ هاي پايه آبي مـي باشند.
پيگمنتـهاي آلـي ومعـدني در آب به گونه اي ديسپـرس(پخش) شـده اند كه جهـت تـركيب بارزيـن هاي پـايه آب (اكـريليـك،PVAو...) قابل استفاده باشند.
 
موارد استفاده
ساخت رنگ(پوشش) جهت رنگرزي سطوح چرم طبيعي
 
  مشخصات فني
   (ايـن اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
نام شاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
PH ( ASTME 70) ___ 7-9.5
 
 اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
 
 
رديف نـام محصـول كد محصول C.I.  NO
1 ليـاپيـست سفيد LE-605 W6
2 ليـاپيـست زرد LE-615 Y34
3 ليـاپيـست كارامل LE-625 Y42
4 ليـاپيـست قرمز LE-633 R57:1
5 ليـاپيـست قهوه اي LE-655 R101
6 ليـاپيـست قهوه اي LE-656 __
7 ليـاپيـست آبي LE-665 B15:3
8 ليـاپيـست سرمه اي LE-666 -
9 ليـاپيـست مشكي LE-675 B7
10 ليـاپيـست مشكي LE-677 G7
 
توصيه مي گردد،خميررنگ هاي مزبور قبل از مصرف به خوبي هم زده شوند.      
اين سري محصولات دررنگهاي متنوع وبنا به درخواست مشتري قابل عرضه مي باشند.(Color matghing)
از این محصولات در صنعت چرم به عنوان پیگمان چرم سازی نیز استفاده می گردد.
 
شرايط نگهداري
باتوجه به اينكه بـراي جلـوگيـري از رشـد باكتـري ها،ايـن محصـولات حـاوي مقـاديـر كمـي مـاده محـافـظ (ضدكپك) مـي باشند،
لـذا توصيه مي گردد زمان تگهداري از اين محصولات حداكثر يك سال باشد.
درنگهـداري محصـولات مـزبـوربـايستي دقـت گـردد كه از يخ زدگي وقرارگرفتن درمعرض اشعه مستقيم آفتاب ، آنها جلوگيري به عمل آيد.
مناسب ترين دما جهت نگهداري محصولات فوق 5 الي 50 درجه سانتيگراد مي باشد.
 
ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.