لياپن ها ي سريLE– 500                   برگه اطلاعات فني/ايمني وسلامت محصولات   

مشخصات ساختاري
اين محصولات جزو افزودنيهاي مورداستفاده در رنگرزي نهايي چرم طبيعي مي باشند.
 
موارد استفاده
اين محصولات به عنوان نفوذ دهنده جهت افزايش قدرت نفوذ فيلم رنگهاي مورداستفاده، درصنعت  چرم طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرند.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
نام شاخص استانداردمربوطه نـا م واحـد مقدار
دانسيته (ASTM D1217) gr/cm3 0.855 ± 0.03
شاخص رفركتيو (ASTM D1218) ____ 1. 378 ± 0.02
 
اطلاعات تكميلي
اين سري محصولات، به تنهايي قابل استفاده نمي باشدوصرفأ همانگونه كه ذكر گرديد،  به عنوان نفوذ دهنده دررنگهاي مورد مصرف در فينيشينگ چرم طبيعي قابل استفاده مي باشند.
 
 شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.