ليالاك هاي سري LS – 200                                      برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
ايـن محصـولات، لاك هـاي پـايه حلالـي(هـواخشك) جهت پـوشش دهي نهـايي در رنگـرزي چرم طبيعي مي باشند.

موارد استفاده
با استفاده ازاين سـري محصـولات  مـي تـوان لاك اسپريهاي گوناگون به منظور استفاده درپوشش نهايي چرم طبيعي تهيه نمـود.
 
مشخصات فني
اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.

 

نام شاخص

استانداردمربوطه

نام واحد

مقدار

گرانروي

ASTM D 1200 ، فورد كاپ ml100 ، نازل8 

ثانيه

70-160

 
اطلاعات تكميلی

  • اين محصولات مي بايست قبل از مصرف به نسبت 1 به 3 الي 4 باحلالهاي سازگار تركيب گردند.
  • جهت سهولت مصرف مي توان ازلياتين هاي سريLE-720   شركت بسپار به منظور رقيق نمودن محصولات مزبور استفاده نمود.
  • جهت افزايش پوشش ويا مطلـوب تر نمـودن فـام رنگي محصول نهايي، مي توان از دايها (جوهرهاي) پايه حلالـي شـركت بسپار استفاده نمود.

 

شرايط نگهداري

  • اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
  • در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.


ايمني صنعتي  

  • باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
  • ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
     
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.