لياپيست هاي سري TH – 600                                  برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
ايـن محصـولات، خميـررنگ هاي پايه آب مـي باشند.
پيگمنتـهاي آلـي ومعـدني در آب بگونه اي ديسپرس(پخش) شده اند كه جهت مصـرف در رنگرزي نهايي منسوج نبافته قـابل استفاده باشند.

موارد استفاده
اين محصولات جهت رنگي نمودن محصولات حاصل ازفرايند توليد منسوجات نبافته طراحي گرديده اند.
 
مشخصات فني
(ايـن اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
1-PH ( ASTM D 1210) ___ 7-9.5
2-گرانروي ASTM D 1200)فورد كاپml100، نازل3) ثانيه 30-60
 
اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
رديف نـام محصـول كد محصول C.I.  NO
1 ليـاپيـست سفيد TH-600 W6
2 ليـاپيـست زرد TH-612 Y34
3 ليـاپيـست كارامل TH-620 Y42
4 ليـاپيـست قرمز TH-630 R57:1
5 ليـاپيـست قهوه اي TH-650 R101
6 ليـاپيـست قهوه اي TH-656 __
7 ليـاپيـست آبي TH-660 B15:3
8 ليـاپيـست مشكي TH-670 B7
9 ليـاپيـست سبز TH-680 G7
توصيه مي گردد،خميررنگ هاي مزبور قبل از مصرف به خوبي هم زده شوند.
اين سري محصولات دررنگهاي متنوع وبنا به درخواست مشتري قابل عرضه مي باشند.(Color matching)
 
شرايط نگهداري
باتوجه به اينكه بـراي جلـوگيـري از رشـد باكتـري ها،ايـن محصـولات حـاوي مقـاديـر كمـي مـاده محـافـظ (ضدكپك) مـي باشند،
لـذا توصيه مي گردد زمان تگهداري از اين محصولات حداكثر يك سال باشد.
درنگهـداري محصـولات مـزبـوربـايستي دقـت گـردد كه از يخ زدگي وقرارگرفتن درمعرض اشعه مستقيم آفتاب ، آنها جلوگيري به عمل آيد.
مناسب ترين دما جهت نگهداري محصولات فوق 5 الي 50 درجه سانتيگراد مي باشد.
 
ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.